Enquiries?    info@studbook.co.za  
Stemma Animalia

Stemma Animalia


Gedurende 1995 het SA Stamboek 'n maatskappy gevorm wat bekend staan as Stemma Animalia (Edms) Bpk. Die naam beteken 'die stamboom van diere'.

SA Stamboek is die alleeneienaar van Stemma Animalia en die hele Uitvoerende komitee dien outomaties as die Direksie van Stemma Animalia. 

Aangesien SA Stamboek ‘n nie-winsgewende organisasie is en daarom vrygestel is van belasting, dien Stemma Animalia as die handelsarm van SA Stamboek en bestuur ook die vaste bates en beleggings van die Vereniging, soos die doelmatige Stamboek gebou.   Stemma Animalia lewer verder ook sekretariële dienste aan verskeie telersgenootskappe.

Sekretariaat Dienste

Stemma Animalia beskik oor 'n diensorganisaie wat as die Sekretariaat bekend staan.  Die Sekretariaat is 'n nie-wins organisasie wat 'n finansiële- en administratiewe diens aan genootskappe lewer.    

Die Sekretariaat ding nie met ander outonome Genootskappe mee nie, maar verskaf 'n administratiewe diens aan genootskappe wat as gevolg van bepaalde logistieke redes nie 'n eie kantoor wil vestig nie, of vanweë ander oorwegings van die Sekretariaat se infrastruktuur gebruik wil maak, maar steeds hul eie identiteit wil behou.  Die Sekretariaat respekteer hierdie standpunt van genootskappe en is daarom ingerig om die identiteit van Genootskappe uit te bou.

Die kernfunksie van die Sekretariaat is om die algemene- en finansiële administrasie van genootskappe so goed en professioneel as moontlik te bestuur.   Die Sekretariaat se doel is nie om die bestuur van die Genootskap oor te neem nie, die bestuur berus by die Raad.
 

Voordele wat die Sekretariaat aan genootskappe bied

Genootskappe wat van die Sekretariaat se dienste gebruik maak geniet onder meer die volgende voordele:

  • Die grootste mate van beheer deur die Genootskappe self word verseker deurdat die Sekretariële Dienstekomitee, bestaande uit die Presidente van die deelnemende genootskappe, self besluit oor die gelde betaalbaar aan die Sekretariaat.   Hierdeur het die Genootskap die beste beskerming teen drastiese tariefaanpassings.
  • Die verdeling van kostes het 'n direkte gevolg op die Genootskap se finansiële posisie.   Soos die stelsel tans bedryf word, vind geen kruissubsidiëring plaas nie.
  • Die finansiële- en banksake van elke Genootskap word geheel en al onafhanklik bestuur.  Die Genootskap het 'n eie bankrekening en bepaal self wie tekenregte sal hê.
  • 'n Aspek wat vir die Sekretariaat van groot belang is, is die feit dat elke Genootskap by die Sekretariaat sy eie besondere identiteit sal bly behou. 'n Genootskap se telers moet seker wees dat hul belange nie ondergeskik sal wees aan dié van 'n ander ras nie.  
  • Die Genootskap word verseker van kontinuïteit aangesien al die Sekretariaat se personeel direk of indirek by die Genootskap se sake betrokke is. Die matriks metode van bestuur word deur die Sekretariaat toegepas.  Die bedanking of verplasing van 'n personeellid sal derhalwe nie 'n invloed op die Genootskap hê nie.

 

NAAM   TELEFOON E-POS
Chris Els Bestuurder: Sekretariaat 051 4100 963 chris@stemma.co.za
 
Eleanor de Jager Finansiële Beampte 051 4100 962 eleanor@stemma.co.za
 
Elize Kleyn Finansiële Beampte 051 4100 967 elizek@stemma.co.za
       
Shadia Theron Genootskapsbeampte 051 4100 960 shadia@stemma.co.za
Ras: Saalperde
 
Magda Boukes Genootskapbeampte 051 4100 935 magdab@stemma.co.za
Ras: Beefmasters
 
Madelein Coetzee Genootskapbeampte 051 4100 956 madeleinc@stemma.co.za
Ras: Saalperde
 
Daleen du Preez Genootskapbeampte 051 4100 946 daleen@stemma.co.za
Ras: Arabierperde
 
Liezel Grobler Genootskapbeampte 051 4100 900 / 082 922 4616 liezel@stemma.co.za
Ras: Hereford
 
Christopher Havenga Tegniese Adviseur 082 821 1527 christopherhavenga@icloud.com
Ras: Boran
 
Yolanda Venter Bestuurder 051 4100 961 yolandav@stemma.co.za
Ras: Boran
 
Alma Marais Genootskapbeampte 051 4100 945 alma@stemma.co.za
Ras: Friesperde
 
Marisa Nel Genootskapbeampte 051 4100 950 marisa@stemma.co.za
Ras: Boerboele
 
Elize Prinsloo Genootskapbeampte 051 4100 952 elize@stemma.co.za
Ras: SA Boerperde, Senepol
 
Christine van der Merwe Genootskapbeampte 051 4100 951 christine@stemma.co.za
Ras: Borane
 
Sonja Wasserman Genootskapbeampte 051 4100 955 sonja@stemma.co.za
Ras: Pinzgauer, PinZ2yl, Gelbvieh, Sussex, Braunvieh
 
June Wiid Genootskapbeampte 051 4100 953 june@stemma.co.za
Ras: Charolais, Romagnola, Suiwel Switsers, South Devon Beeste en Ile de France Skape
 
Ronandé Wiese Genootskapbeampte 051 4100 974 ronande@stemma.co.za
Ras: Hackneys en Drakensbergers
 
Lizanne Vermeulen Genootskapbeampte 051 4100 968 lizanne@stemma.co.za
Ras: Dormer, Suffolk, Meatmaster Skape
 
Anna-Marie Viljoen Genootskapbeampte 051 4100 958 annamarie@stemma.co.za
Ras: Shorthorn, Tuli, Varke
 

 

 

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.